Materiály pre pedagógov

05.01.2009 17:55

Metodické materiály, integrácia a IVP - všeobecne

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.pdf (246,8 kB)

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy.pdf (425,1 kB)

Formulár - Návrh na prijatie žiaka so špec. výchovno vzdelávacími potrebami do ZŠ, MŠ, špeciálnej ZŠ, špeciálnej MŠ a do SŠ.pdf (143,9 kB)

Pokyny na vyplnenie formulára - Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP.pdf (207,1 kB)

Informačno - metodický materiál k prijímaniu a integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do stredných škôl.pdf (176,8 kB)

Úloha školského špeciálneho pedagóga v základnej škole. Informatívno-metodický materiál.pdf (165,3 kB)

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v stredných školách. Informatívno-metodický materiál.pdf (451,6 kB)

Vzor IVP - mentálne postihnutý žiak.doc (36,5 kB)

Vzor IVP - ŠVPU na l.stup. ZŠ.doc (42 kB)

Vzor IVP- ŠVPU na ll.stup. ZŠ.doc (49,5 kB)

Vzor IVP- zmyslovo postihnutý žiak.doc (28 kB)

 

Metodické materiály, integrácia a IVP - nadaní žiaci

Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy.pdf (203,2 kB)

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov.pdf (107,1 kB)

Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole. Program pre intelektovo nadaného žiaka.pdf (151,2 kB)

Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy.pdf (104,8 kB)

Doplnky k učebným osnovám pre 1. – 4. ročník základnej školy pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov.pdf (184,1 kB)

 

Metodické materiály, integrácia a IVP - poruchy správania

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole. Metodicko-informatívny materiál.pdf (265,8 kB)

 

Iné

Nahláška / žiadosť o psychologické vyšetrenie.doc (44,5 kB)

Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa zo SZP pred nástupom do školy.doc (31,5 kB)

Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka ZŠ zo SZP.doc (41 kB)

Výkaz o integrovaných žiakoch, žiakoch s odporučeným zvýšeným individuálnym prístupom a žiakoch zaradených v špeciálnych triedach.doc

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode