Vitajte na našom webe

 
OZNAM - Vyšetrenie školskej zrelosti
 
Milí rodičia, zákonní zástupcovia,
v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o zmenách
ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.
Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020, ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 bude zápis do 1. ročníka ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma.
Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, §19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ.
Ak má rodič pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, môže dieťa absolvovať psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti v našom Centre. Na toto psychologické vyšetrenie svojho dieťaťa môže rodič nahlásiť na našej mail. adrese cpppappiestany@gmail.com  s uvedením nasledovných údajov: 
1. Vyšetrenie školskej zrelosti
2. telefónne číslo rodiča
Po obnovení prevádzky nášho zariadenia Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme termín na psychologické vyšetrenie.
 
PhDr. Viera Sakmárová, riaditeľka Centra
tel. číslo: 0911887745
 
 

  OPATRENIE pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID - 19

 

Riaditeľka CPPPaP v Piešťanoch, prerušuje prevádzku Centra predagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch dňom 10. 03. 2020 o 13:00 h. do odvolania.

                                                                                                                                                                                         PhDr. Viera Sakmárová, riaditeľka CPPPaP                                                                                                                                                                     

Vážení klienti,

keďže Vám v súčasnosti  nemôžeme poskytovať osobne naše odborné služby z dôvodu prerušenia prevádzky, ponúkame Vám v prípade potreby poradenstvo a konzultácie prostredníctvom mailovej komunikácie  s našimi odborníkmi, alebo telefonicky na čísle: 0911 887745.

Odporúčame  Vám tiež stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie: www.vudpap.sk:  
kde je uvedené bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP a/alebo mentálnym postihnutím www.pinfhry.sk/stiahnut, ako aj ďalšie aktuálne témy.
 

                                                                                                                                                                                       PhDr. Viera Sakmárová, riaditeľka CPPPaP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CENTRUM PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

 

Motto:

Ak je dieťa napomínané, naučí sa odsudzovať.

Ak dieťa žije v nepriateľstve,naučí sa útočiť.

Ak žije v posmechu,naučí sa vyhýbať.

Ak žije v tolerancii,naučí sa smelosti.

Ak žije s pochvalou, naučí sa trpezlivosti.

Ak žije s poctivosťou,naučí sa spravodlivosti.

Ak žije v bezpečí,naučí sa veriť

Ak žije prijímané a obklopované priateľstvom,naučí sa vo svete hladať lásku.

 Dorothy Lew Nolte

 

 

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode