Naše služby

 

Kedy sa na nás môžete obrátiť?

Rodič
 • ak si nie ste istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne
 • ak máte výchovný problém so svojim dieťaťom
 • ak má Vaše dieťa problémy v učení (ťažko sa učí, dosahuje slabé výsledky, slabo číta, má ťažko čitateľné písmo, veľa chýb v diktátoch, atď.)
 • ak má Vaše dieťa problémy v správaní (nevie sa dobre ovládať, reaguje impulzívne, je precitlivené, ťažko si hľadá kamarátov, atď.)
 • ak má Vaše dieťa ťažkosti vo vzťahu k sebe alebo v medziľudských vzťahoch
 • ak má ťažkosti v osobnostnom vývine
 • ak má Vaše dieťa problémy s výslovnosťou alebo s rečovým prejavom
 • ak si nie ste istý, či je dieťa  dostatočne pripravené pre nástup do prvého ročníka ZŠ
 • ak si nie ste istý, aká škola je pre Vaše dieťa najvhodnejšia
 • ak neviete, na akú školu by malo ísť Vaše dieťa po skončení ZŠ, SŠ
Škola
 • ak máte žiaka s problémami v učení (ťažko sa učí, dosahuje slabé výsledky, slabo číta, má ťažko čitateľné písmo, veľa chýb v diktátoch, atď.)
 • ak máte žiaka s problémami v správaní (dieťa neustále vykrikuje, vyrušuje, má konflikty s ostatnými deťmi alebo vyučujúcimi, nevie sa začleniť do kolektívu, náhla zmena správania dieťaťa, atď.)
 • ak potrebujete pracovať s problémovou triedou
 • ak máte záujem o odbornú prednášku v oblasti, ktorá Vás zaujíma
Dieťa
 • ak máš problémy s učením (učenie Ti nejde tak ako by si chcel/chcela)
 • ak nevieš na akú školu ísť po ukončení ZŠ, SŠ
 • ak máš problém so spolužiakmi, učiteľmi, kamarátmi (v triede sa Ti posmievajú, robia Ti zle, nemáš žiadneho kamaráta, pohádal si sa s kamarátom, atď.)
 • ak máš problém v rodine (nerozumieš si s rodičmi, Vaši sa rozvádzajú, často kričia na seba alebo na Teba, atď.)
 • ak máš akýkoľvek iný problém, s ktorým sa potrebuješ poradiť

 

 Čo ponúkame?

komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť najmä v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho, profesijného vývinu, v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

 

psychologickú, špeciálno pedagogickú a logopedickú diagnostiku zameranú na:
 • určenie zrelosti dieťaťa pre nástup do prvého ročníka ZŠ
 • vyšetrenie intelektových schopností (napr. pre zaškolenie v škole pre nadané deti, preradenie dieťaťa do zodpovedajúcej školy)
 • vyšetrenie osobnostných vlastností, záujmov, atď. (napr. pri vyšetrení k voľbe povolania, voľbe vhodnej SŠ alebo VŠ)
 • posúdenie sociálnych vzťahov v triede (napr. pri práci s problémovou triedou)
 • výber detí do výberových, jazykových alebo športových tried
 • špeciálno pedagogická diagnostika (napr. pri vyšetrení dieťaťa s problémami v učení, dieťaťa so špecifickými vývinovými poruchami učenia)
 • vyšetrenie detí so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami, integrovaných detí
 • logopedická diagnostika (pri poruchách výslovnosti a reči)
 • depistážne vyšetrenia v MŠ, ZŠ

 

psychologické, pedagogické, špeciálno pedagogické a logopedické poradenstvo:
 • pri výchovných ťažkostiac
 • pri rodinných problémoch (s ohľadom na dieťa)
 • pri ťažkostiach so správaním dieťaťa
 • pri ťažkostiach s učením
 • pri voľbe adekvátneho vzdelávania
 • pri výbere vhodnej školy
 • pri usmerňovaní profesijného vývinu dieťaťa

 

  primárnu a sekundárnu prevenciu sociálno - patologických javov formou:
 • realizácie rozvíjajúcich, stimulačných programov, sociálno – psychologických výcvikov pre deti zvýšene ohrozených sociálnou patológiou
 
psychologickú, špeciálno pedagogickú a logopedickú terapiu a reedukáciu
 • detí s ohrozeným psychickým vývinom
 • detí integrovaných pre špecifické vývinové poruchy učenia
 • detí s narušeným vývinom reči

 

odborno – metodické činnosti:
 • metodické vedenie pedagógov v rámci zabezpečenia adekvátneho vzdelávania a starostlivosti o deti so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami
 • metodické vedenie preventívnych programov Cesta, Vieme, že...
 • metodické vedenie výchovných poradcov
 • metodické vedenie koordinátorov prevencie
 • metodické vedenie školských psychológov
 • spolupráca s inými odborníkmi v rezorte školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

cpppappiestany@gmail.com

E. F. Scherera 40
921 01 Piešťany

033/7743423 pevná linka
0911 887 745 mobil

Vyhľadávanie

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode