Informácie o nás

 

Kto sme?

CPPPaP alebo Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré patrí medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

CPPPaP je zadefinované zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.  

CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacie a profesijného vývinu, v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

CPPPaP vykonáva diagnostiku ako aj intervencie a terapiu len s písomným súhlasom rodiča, resp. zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Všetci zamestnanci CPPPaP sú zodpovední za ochranu osobných údajov klientov.

CPPPaP poskytuje svoje služby bezplatne

V CPPPaP pracujú:    - psychológovia

                                - špeciálny pedagógovia

                                - metodik pre vých. poradenstvo

                                - metodik koordinátorov primárnej drogovej prevencie

                                - sociálny pracovník

                                - účtovník

 

Kto je kto?

psychológ:     

- poskytuje poradenstvo rodičom, učiteľom a pedagógom

- diagnostikuje deti a adolescentov

- terapeuticky vedie problémové deti

- realizuje skupinové preventívne programy na školách

- vypracováva odborné materiály so psychologickou tematikou

 

špeciálny pedagóg    

- vykonáva špeciálno – pedagogickú diagnostiku

- venuje sa integrovaným deťom

- realizuje nápravu špecifických vývinových porúch učenia

- pomáha učiteľom pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích plánov

- poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom

- realizuje prednášky podľa potrieb MŠ, ZŠ, SŠ

 

metodik pre výchovné poradenstvo

- poskytuje poradenstvo pri výbere povolania

- metodicky riadi výchovných poradcov

- spolupracuje s rôznymi inštitúciami pri umiestňovaní žiakov

 

sociálny pracovník   

- objednáva klientov

- vypisuje záznamovú kartu

- eviduje klientov

- má na starosti organizačno- administratívnu činnosť

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

cpppappiestany@gmail.com

E. F. Scherera 40
921 01 Piešťany

033/7743423 pevná linka
0911 887 745 mobil

Vyhľadávanie

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode